»حدیث روز:
بنیاد نیکوکاری نور آل یاسین

درباره ما

گزارشی از چگونگی شکل گیری وطرح ها ووظایف بنیاد خیریه نورآ ل یاسین تهران
هدف استقلال و خودکفایی خانواده:
درباره ی نور آل یاسین:
گرایــش بــه كمــك كــردن و یــاری رســاندن بــه دیگــران یكــی از جنبه هـای بالندگـی شـخصیت انسـان و رشـد جنبه هـای معنــوی و روحــی اوســت. نیكــوكاری و حمایــت از همنــوع بــه ارزشهــای والایــی برمیگــردد كــه هــر انســانی بــرای تجلـی ویژ گیهـای مهـم وجـود خـود و پاسـخ بـه نیازهـای معنــویاش بــه انجــام آن مبــادرت مــیورزد. همچنیــن یــاری رســاندن بــه عنــوان پدیــده ای اجتماعی زندگــی جمعــی انســانها نیــز تعریــف میشــود و افــراد را بــر میانگیزانـد تـا بـرای دسـتیابی بـه اهـداف جمعـی، یكدیگـر را یــاری دهنــد.
یقینـا یكـی از نتایـج اصلـی تكویـن و توسـعه جامعـه مدنـی، گسـترش و تقویـت بنیانهـای مشـاركت فعالانـه و داوطلبانه كثریــت مــردم در امــور و مســائل مختلــف اجتماعــی ای جامعهشـان اسـت كـه بـا خـود دسـتاوردهایی مثـل تعهـد و احسـاس مسـئولیت، اعتقـاد بـه برابـری انسـانها و عدالـت را بـه ارمغـان مـیآورد. فقـر و محرومیـت محصـول جهـان امـروز نیسـت. در طـول تاریــخ همــواره ایــن مســأله در تمــام اقــوام وجــود داشــته اسـت؛ شـاید از وقتـی کـه آدمهـا توانسـتند کنـار یکدیگـر قرار بگیرنـد و جایـی بـه نـام شـهر و روسـتا را بـه وجـود بیاورنـد، فقـر و محرومیـت بـوده و بشـر گاهـی سـعی کـرده بـر آن غلبـه کنـد و فاصله هـای طبقاتـی را کـم کنـد و گاهـی هـم برعکـس ش کـرده ایـن فاصلـه را حفـظ کنـد. نقــش مشــارکت مردمــی و ســازمانهای خیری بــالا بــردن ســطح زندگــی اقشــار آســیب پذیر از آن جهــت دارای اهمیــت اســت کــه اول، دیوان ســالاری اداری حا کــم بــر ســازمانهای دولتــی در ایــن موسســات وجــود نــدارد و دوم اینکــه فعالیــت آنهــا بــار مالــی مربــوط از محــل هزینه هــای دولتــی را کاهــش میدهــد و ســوم، ایــن موسســات ســبب افزایــش همدلــی و همــکاری در میــان افــراد جامعــه میشــوند.

۱۱۰ نیکوکار بنیادی
درباره ی نور آل یاسین:

بنیــاد نیکــوکاری نــور آلیاســین فعالیتهــای خــود را بــر اســاس منشــور بنیــاد و تکالیــف اعضــای امنــاء و هیات مدیــره محتــرم و سیاســتگذاری انجامشــده، طبــق بودجــه تعیین شــده و آییننامه هــای اجرایــی بنیــاد آغــاز کــرده اســت. گفتنــی اســت کــه بنیادهــای خیریـه مختلفـی بـه نـام آل یاسـین در کشـور وجـود دارد. آقـای عباسـی، مدیرعامـل بنیـاد نیکـوکاری نور آلیاسـین میگویـد: »کلمـه »نـور« در عنـوان موسسـه مـا، ایـن بنیـاد خیریـه را از سـایر موسسـه ها بـا ایـن نـام متمایـز میکنـد. ا گـر در اینترنـت ایـن عنـوان را جسـتوجو کنیـد، بـدون شـک چندیـن موسسـه خیریـه بـا همیـن عنـوان بـه شـما معرفــی خواهــد شــد. بــه طــور مثــال بنیــاد آل یاســین لرســتان، هرمــزگان و امثــال اینهــا. امــا ا گــر قبــل از »آل یاســین« نــور را بنویســید، بنیــاد مــا را بــه شــما معرفــی میکنــد.« بــه صــورت فــردی بنیــاد نیکــوکاری نــور آلیاســین قبــلاً اداره میشــد و همانطــور کــه گفتــه شــد مرحــوم ســید علی زری باف از خیرین بســیار نامــی و فعــال ایــن عرصــه و از موسســان بنیــاد ثامن الحجــج هــم بــود، ایــن کار را بــه صــورت شــخصی انجــام مــیداد امــا بــه دلیــل اینکــه ایشــان در آن زمــان دچــار کســالت میشــود و دیگــر نمیتوانــد کار را ادامــه دهــد، فرزنــدان ایشــان بــه شــکل سازماندهی شــده کار را پیــش میبرنــد. پــس از تلاش میکننــد کــه تمــام ضوابــط حقوقــی و قانونــی آن تــا می را رعایـت کننـد. فرزنـدان ایشان بـه ایـن دلیـل کـه هدفـی جـز خدمـت و کار خیـر نداشــتند، تمــام مراحــل قانونــی را پشت ســر گذاشــتند تـا بتواننـد بـدون مانـع بـه فعالیـت در ایـن عرصـه ادامـه دهنــد و پشــتیبان افــراد نیازمنــد جامعــه باشــند. پیــش از هــر چیــز از افــراد مختلــف و سرشــناس خیر دعوت میکننــد کــه در انجــام کار مشــارکت کننــد. نزدیــک بــه ۱۱۰ نفـر از آقایـان و خانمهـای خیر دور هم جمـع میشـوند. همینطـور از روحانیـون مختلـف بـرای انجــام کار دعــوت میشــود. حاصــل آن هــم ایــن اســت کـه ۴۴ نفـر بـه عنـوان هیـأت امنـا انتخـاب و موجـب پدیـد آمــدن بنیــاد نیکــوکاری نــور آل یاســین میشــوند.

خانه دار کردن هزار محروم در تهران طی سال های ۸۴ و ۸۵
درباره ی نور آل یاسین:

هــدف ایــن فعــالان عرصــه خریری این بوده که با کمتریــن منابــع مهمتریــن کارهــا را انجــام دهنــد. بــرای رسـیدن بـه ایـن مهـم، از تمـام امکانـات خـود اسـتفاده می کنند و از نظــر درمانــی، ساخت و ساز در مناطق محـروم و خودکفایـی آنهـا بسـیار موفـق عمـل میکننـد. در همــان ســال ۸۳ کــه بــه طــور جــدی کارهــا پیگیــری شـد، بـا کمیتـه امـداد توانسـتند ارتبـاط خوبـی بگیرنـد و پـس از آن بـه توانمندسـازی ایـن بنیـاد با همـکاری امداد پرداختنــد و در همــان ســالهای ۸۵-۸۵ در تهـران توانستند نزدیـک بـه ۱۰۰۰ نفـر را خانـهدار کننـد. اغلـب ایـن افــراد کــه دارای مســکن شــدند، خانوادههــای بســیار گرفتــاری بودنــد؛ در مناطــق دیگــر هــم ایــن کار صــورت گرفـت؛ بـه طـور مثـال در لرسـتان و چهارمحـال بختیـاری چنیــن فعالیتهایــی را بنیــاد نیکــوکاری نــور آلیاســین انجــام داده اســت. آقـای عباسـی، مدیرعامـل بنیـاد میگویـد: »از سـال ۸۷ بـه بعـد، دوسـتان یـک کار تـازه انجـام دادنـد؛ در زمینـه فرهنگــی و نخبه پــروری دســت بــه فعالیــت زدنــد و در ایــن بخــش هــم ســنگ تمــام گذاشــتند؛ هــم در زمینــه درســی و هــم در زمینــه قرآنــی و هــم فرهنگــی.« از نظــر ایشـان فعالیـت فرهنگـی در ایـن بنیـاد بسـیار مهـم بـوده و دســتاوردهای خوبــی هــم بــه دنبــال داشــته اســت. ایشــان معتقــد اســت: »کار فرهنگــی یــک کار بلندمــدت اســت و نبایــد انتظــار داشــت یــک شــبه بــه هــدف خــود رسـید. ممکـن اسـت چندیـن سـال و حتـی بیشـتر، طـول بکشــد. برعکــس کارهــای عمرانــی کــه ممکــن اســت در مــاه یــا یــک ســال جــواب بدهنــد، کار فرهنگــی را یــک شــبه نمیتــوان انجــام داد و منتظــر نتیجــه بــود. ایـن کار بسـیار زمانبـر اسـت و در یـک فرآینـد بلندمـدت انجـام میگیـرد و بـه طبـع در بلندمـدت نتیجـه میدهـد. وی گفــت: »وقتــی کــه دوســتان در تهــران شــروع بــه فعالیـت در زمینـه فقـر و محرمیت زدایـی کردنـد، بـه یـک خلا فرهنگــی پــی بردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه افــرادی کــه از نظــر مالــی مشــکل دارنــد، بــدون شــک از نظـر فرهنگـی هـم دچـار مشـکل هسـتند. بـا رفـع موانـع اقتصـادی بایـد بـه دنبـال رفـع موانـع فرهنگـی هـم بـوددر نتیجــه ا گــر فقــط مشــکل اقتصــادی رفــع شــود، قطعــا نتیجه مطلــوب از ایــن کار حاصــل نخواهــد شــد. آنهــا از ســال ۸۷ بــه بعــد شــروع کردنــد بــه اجرایی کــردن یــک طــر ح بــه نــام »فرزنــدان یاســین«. از طریــق کمیتــه امــداد ً از بچه هــا معرفــی میشــدند. معمــولا بچه هایی که نظــر مالــی ضعیــف بودنــد امــا از نظــر هوشــی و اســتعداد شــرایط خوبــی داشــتند شــامل ایــن طــرح میشــدند. ایـن بچه هـا از مقاطـع سـنی پاییـن انتخـاب میشـدند. هـر سـاله ۳۰ تـا ۴۰ نفـر عضـو ایـن طـر ح میشـدند و عـاوه بـر رفـع مشـکالت مالـی و معیشـتی، بـه مسـائل فرهنگـی آنهــا هــم رســیدگی میشــد.«

قالب وردپرس