»حدیث روز:
بنیاد نیکوکاری نور آل یاسین

آرشیو : آیین نامه

بسمه تعالی خلاصه آیین نامه اجرای مجتمع رفاهی استفاده کنندگان همان سهام داران می باشند که به نام خیرین در اداره اماکن مشهد معرفی گردیده ...

ادامه مطلب

آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین

آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین بنیــاد نیکــوکاری نــور آل یاســین اهــداف خــود را بــا برنامه ریـزی بـرای خودکفایـی و رفـع مشـکالتی معیشـتی و ارائـه ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس