»حدیث روز:
بنیاد نیکوکاری نور آل یاسین
آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین

آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین

آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین

بنیــاد نیکــوکاری نــور آل یاســین اهــداف خــود را بــا برنامه ریـزی بـرای خودکفایـی و رفـع مشـکالتی معیشـتی و ارائـه راه حـل مناسـب فکری و مذهبی بـه خانوادههای محــروم در ایــن ســالها بــه طــور جــدی دنبــال کــرده اسـت. ایـن بنیـاد متکـی بـه سـازمان یـا نهـادی نیسـت خودکفــا و مســتقل عمــل میکنــد. بــه عبارتــی همــه فعالیتهــای ایــن بنیــاد بــا مشــارکت خیرین و کمکهــای نهادهــای حمایتــی انجــام میشــود. رونــد ارائــه خدمــات در ایــن بنیــاد به ایــن صــورت اســت:

مروری بر آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین:
۱٫ در خصـوص درسـتی و نادرسـتی درخواسـت های رفـع مشـکل، تحقیـق میشـود.
۲٫ درخواسـت در جلسـات بنیـاد مطـر ح میشـود چـون همــه اقدامــات مالــی وابســته بــه نظــر جمعــی و خیرین حمایت کننــده اســت.
۳٫ در انجــام اقدامــات مقتضــی اصــل، حفــظ کرامــت خانـواده و افـراد نیازمنـد اسـت کـه همیشـه در نظـر گرفته می شــود و هرگــز نســبت بــه آن بی توجهــی نمیشــود. توجـه بـه شـاخصهای انسـانی و کمـک بـه ایتـام، صغـار، ســادات، معلــولان و از کارافتــادگان، زنــان سرپرســت خانـواده و افـراد نیازمنـد در دسـتور کار ایـن بنیـاد خیریـه قــرار دارد. انــواع خدماتــی کــه ارائــه میشــود براســاس تــوان خیریــن و بنیــاد شــامل مــوارد متعــددی اســت کــه در ایــن بخــش تنهــا بــه ذکــر مــواردی بســنده میکنیــم:
تامیــن ســرپناه بــرای افــراد نیازمنــد، تامیــن معیشــت و اشــتغال، بسترســازی بــرای رشــد فرهنگــی و تحصیلــی، یـاری رسـاندن بـه نیازمندانـی کـه مشـکل تهیـه جهیزیـه و ازدواج دارنــد، تامیــن دارو و درمــان بیمــاران، تحکیــم اعتقــادات دینــی، ارائــه مشــاورههای متعــدد روحــی و روانــی، راهبــردی و حمایتــی بــرای خانوادههــای تحــت پوشــش، توانمندســازی و ایجــاد اعتمــاد، انگیــزش و آمــوزش مهارتهــای زندگــی و ماننــد اینهــا.

مقررات و آیین نامه ها:

مروری بر آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین:

مهمتریـن موضوعـات مـورد نظـر شـامل مسـکن و کمـک بــه مناطــق محــروم، خدمــات درمانــی، خودکفایــی و اســتقلال افــراد تحــت پوشــش و تاییــد و تشــخیص و بـه عهـده معـرف اسـت. اسـتحقاق لـزوم پرداخـت، شـرعا در پرداخــت مشــارکتی، پرداخــت حداقــل ۵۰ درصــد مبلـغ توسـط معـرف و بقیـه آن تـا سـقف مشـخص توسـط بنیــاد نیکــوکاری نــور آلیاســین صــورت میگیــرد. مــوارد اســتثنا و دیگــر پرداختهــا بــا تشــخیص هیــأت مدیــره خواهــد بــود. حدا کثـر مبلـغ مسـاعدت ۱۰ میلیـون ریـال بـرای هـر مـورد اسـت.
تبصــره ۱ مســاعدت بیــش از مبلــغ ۱۰ میلیــون ریــال منــوط بــه تصویــب هیــأت مدیــره اســت . تشـخیص فوریـت و شـرایط متقاضـی و معرفـی تبصـره ۲ بــه دیگــر ســازمانهای حمایتــی و درمانــی بــا رعایــت آیین نامه هــا بــه عهــده بنیــاد نیکــوکاری نــور آل یاســین خواهــد بــود.

شرایط متقاضی:

مروری بر آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین:

ســابقه ســکونت در اســتان تهــران بایــد قبــل از ســال ۱۳۸۰ باشــد. ارائــه اصــل ســند یــا مبایعنامــه خریــد مســکن، عقدنامــه، مــدارک پزشــکی یــا تحصیــل ضــروری اســت. تسـهیالت مسـکن شـامل خانوادههـای دچـار متارکـه کمتــر از پنــج ســال و و مفقودالاثــری، زنــدان و خانواده هــای کمتــر از ســه نفــر نمیشــود. مددجویانــی کــه بــه هــر طریــق در ســالهای قبــل دارای ملـک یـا مسـکن شـده یـا بدهـی وام مسـکن دارنـد شــامل ایــن طــرح نمیشــوند. مسـاعدت تحصیلـی ویـژه فرزنـدان تیزهـوش بـا معـدل بـالا و مایـل بـه ادامـه تحصیـل و معتقـد اسـت.

روند اجرایی:

مروری بر آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین:

تکمیـل درخواسـت پیوسـت و ثبـت در دبیرخانـه بنیـاد نیکـوکاری نـور آل یاسـین تحقیــق و بررســی الزام بــه صــورت نامحســوس بــرای تمامــی پرونده هــا در صــورت تاییــد و صــدور مجــوز پرداخــت بــه مالــک ملــک/ بیمارســتان/ مــددکاری/ آموزشــگاه و خیریــه.

دستورالعمل اجرایی بخش درمان
بـه منظـور رفـع مشـکل درمانـی افـراد کم درآمـد و نیازمنـد کــه بــه بنیــاد معرفــی میشــوند، ایــن دســتورالعمل بــه شـر ح زیـر تنظیـم شـد.
مسئول: مســئولیت ایــن بخــش بــه عهــده کارگروهــی متشــکل از حداقــل ســه نفــر، کــه از ســوی هیــأت مدیــره انتخــاب میشــوند، اســت.
معرفان:
اعضــای هیــأت امنــا، همیــاران، خیرین ، خیریه ها و اعضــای هیــأت امنــا، همیــاران، برخی مددکاریهــای درمانگاههــا و بیمارســتانهایی کــه بــا بنیــاد همــکاری دارنــد. تاییــد اســتحقاق و تشــخیص بــه عهــده معــرف اســت.

روش اجرا:

بنیــاد بــا اطلاعاتی کــه در اختیــار دارد بیمــاران معرفی شـده را بـه مرا کـز درمانـی مربـوط معرفـی میکنـد و در صـورت نداشـتن دفترچـه بیمـه درمانـی بـا مشـارکت معـرف و بنیـاد، دفترچـه بیمـه دریافـت و فـرد مـورد نظـر تحــت درمــان قــرار میگیــرد. ارائــه خدمــات درمانــی در مرا کــزی کــه طــرف قــرارداد بنیـاد هسـتند )مرا کـز دولتـی( طبـق قوانیـن همـان مرا کـز خواهــد بــود. بیمــار قبــل از انجــام کار درمانــی بایــد بــه بنیــاد معرفــی شــود.

نحوه پرداخت هزینه:

در صـورت لـزوم تحقیـق و پرداخـت، هزینـه درمـان بـه عهـده کارگـروه درمـان اسـت. هزینه هــای جانبــی کــه مربــوط بــه اصــل بیمــاری نیســت؛ ماننــد عینــک، گردنبندهــای طبــی، ویلچــر و غیــره بــا تشــخیص کارگــروه درمــان پرداخــت میشــود. حدا کثــر پرداخــت مخــار ج یــک بیمــار در طــول یــک دوره درمانــی ۱۰میلیــون ریــال معــادل یــک میلیــون تومان اســت کــه بــا پرداخــت ۵۰ درصد سهم معرف انجــام خواهــد شــد. در صورتــی کــه بیمــار بتوانــد از طریــق وام مشــکل درمـان خـود را رفـع کنـد، نسـبت بـه پرداخـت وام اقـدام خواهــد شــد. مــوارد اســتثنایی خــار ج از دســتورالعمل بــا تصویــب هیأت مدیــره انجــام میشــود.

آییننامه خودکفایی:

بــه منظــور ایجــاد تســهیالت در جهــت رفــع مشــکالت معیشــتی افــراد و خانواده هــای مســتمند و ایتــام کــه توســط اعضــای هیــأت امنــا یــا خیریه هایــی کــه بــا ایــن بنیــاد همــکاری دارنــد، معرفــی میشــوند مقــررات زیــر مـورد تصویـب قـرار گرفـت تـا بـه موقـع بـه اجـرا گذاشـته شــوند:

معرفـی افـراد و خانوادههـا توسـط اعضـای هیـأت امنـا و یـا خیریه هـای همـکار صـورت میپذیـرد. اجــرای ایــن آیین نامه هــا توســط کمیتــهای مرکــب از ســه نفــر بــه انتخــاب هیــأت مدیــره خواهــد بــود. تشـخیص فـرد مـورد نظـر و صحـت اطلاعات وی، شـرعا بـه عهـده معرف اسـت.

نحوه تامین مالی این آیین نامه به شرح زیر است: الف: پرداخت صد در صد مبلغ توسط معرف درصـد ب: پرداخـت حداقـل ۵۰ درصـد توسـط معرف و پرداخت حداکثر درصد توسط بنیاد تامیــن مالــی خودکفایــی پــس از تشــخیص کمیتــه و تاییـد مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت مدیـره حدا کثـر مبلـغ ۱۰میلیــون ریــال اســت. کمــک بــه متقاضیانــی کــه در تهــران ســکونت دارنــد شــامل افــرادی میشــود کــه حداقــل پنــج ســال ســا کن تهــران باشــند.

درباره ی نور آل یاسین

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “آیین نامه بنیاد نیکوکاری نورآل یاسین”

قالب وردپرس